Informacija apie objektą

MO pavadinimas

2 rinkinys

MO nr.

2368

Gebėjimai

1.2. Vertinti klausomo teksto turinį ir raišką bei kalbėjimo kultūrą: išsakyti savo nuomonę, remiantis patirtimi.

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

1.2.2. Atpažinti, tinka ar netinka kalbinė raiška konkrečiai situacijai.

2.1.1. Glaustai atpasakoti tekstą ar jo dalį, neiškreipiant esmės. Rasti nurodytą informaciją tekste.

2.1.5. Suprasti, kad išvadas, daromas skaitant, reikia pagrįsti.

2.1.6. Pateikti smulkiosios tautosakos kūrinių pavyzdžių: mįslių, patarlių, gamtos garsų mėgdžiojimų, skaičiuočių, pajuokavimų. Atpažinti pasaką, sakmę, padavimą, pasakėčią, eilėraštį.

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.

Mokymosi uždaviniai

Atpažinsiu eilėraščio rimus.

Skirsiu smulkiosios tautosakos žanrus: patarles, priežodžius, mįsles, minkles.

Rasiu informaciją pažintiniame tekste.

Atpažinsiu veikėjo ir pasakotojo vertybes.

Mokysiuos nuosekliai atpasakoti siužetą.